Įvyko PAK posėdis

2023-07-20 vyko Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ PAK posėdis. Posėdyje dalyvavo valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai iš skirtingų sektorių. Valdžios sektoriaus atstovas ir valdybos pirmininkas – Algirdas Uziala, verslo sektoriaus atstovai Arnas Sedlevičius, Birutė Valatkienė, Milda Petkevičienė-Dečkuvienė ir Tomas Pupkevičius, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai Janė Guigienė, Julius Bankauskas, Ramunė Jakubėnienė, Olesia Plotnikova. Prisijungusi prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Mušinskaitė. Posėdyje dalyvavo VPS viešųjų ryšių specialistė Sigita Zambžickienė ir VPS administravimo vadovas Gytis Šalna.

Vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstytas 1 vietos projektas pagal vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą Nr. LEADER-19.2-7.3“ kvietimą Nr. 28. Kvietimui buvo skirti 200 000,00 Eur, prašoma paramos vietos projektui įgyvendinti suma 199 999,93 Eur.

VPS viešųjų ryšių specialistė Sigita Zambžickienė pristatė Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro pateiktą projektą „Tvarių bei įtraukių paslaugų ir turizmo infrastruktūros kūrimas“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą ir didinti turizmo paslaugų ir objektų patrauklumą Švenčionių rajone diegiant aplinkai draugišką, šių dienų lūkesčius atliepiančią skaitmeninę turizmo infrastruktūrą ir paslaugas. Projekto metu bus įrengta visa reikalinga infrastruktūra skirta kompleksinėms turizmo paslaugoms teikti bei sukurta elektroninių paslaugų tinklo platforma, papildanti projekte numatytas infrastruktūros įrengimo veiklas – edukacinėmis, pažintinėmis ir kt. veiklomis.

Projekto atrankos komiteto nariai nutarė, kad VP yra kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skirta 85 balai. VP perduodamas tolimesniam.