Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“, juridinio asmens kodas 300032951, buveinės adresas – Vilniaus g. 19, Švenčionys (toliau – VVG „Švenčionių partnerystė“) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų duomenų tvarkymą VVG „Švenčionių partnerystė“. Taisyklės parengtos užtikrinanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtą reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), bei kitų teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą laikymąsi.

Visas asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite paspaudę čia.