Istorija

Steigimo sutartis pasirašyta 2004 m. gegužės 11 d.
VĮ „Registų centras” Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. birželio 10 d.
VVG yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo nuo įregistravimo dienos. Turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
Vietos veiklos grupė už savo prievoles atsako visu savo turtu. Vietos veiklos grupė neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už vietos veiklos grupės prievoles.
Teisinė forma – asociacija.
Vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė” yra labdaros ir paramos teikėja bei gavėja.

 

Pagrindiniai VVG tikslai:

 • skatinti kaimo plėtrą Švenčionių rajone;
 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas rajone;
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti vietos žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • parengti Švenčionių rajono kaimo plėtros strategiją;
 • organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
 • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Vietos veiklos grupės organai:

 • grupės narių visuotinis susirinkimas;
 • valdyba (ne mažiau kaip iš 11 narių, tarp jų ir pirmininkas bei jo pavaduotojas, 3 metams renka susirinkimas);
 • pirmininkas.

VVG „Švenčionių partnerystė” yra Vietos veiklos grupių tinklo narė (pažymėjimas 2008-03-12 Nr.013)