Priėmimo tvarka

VVG NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

TVARKA BEI SĄLYGOS                 

/Iš VVG Įstatų, patvirtintų 2015-11-04/

             Vietos veiklos grupė yra atvira naujiems nariams. Vietos veiklos grupė užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeiminės padėties, lytinės orientacijos pagrindu naujų narių, veikiančių ir/arba registruotų (juridinių asmenų atveju) ir gyvenančių arba Vietos veiklos grupės teritorijoje vykdančių ekonominę veiklą asmenų priėmimo tvarką.

           Vietos veiklos grupės nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokėję stojamąjį mokestį  ir priimti į narius Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu. Vietos veiklos grupėje juridiniam asmeniui atstovauja jo deleguotas atstovas arba pakaitinis asmuo.

           Juridinis asmuo, norintis įstoti į Vietos veiklos grupę, privalo pateikti organizacijos vadovo parašu ir organizacijos antspaudu patvirtintą motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, stojimo į Vietos veiklos grupę motyvas, organizacijos kontaktiniai duomenys, juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, posėdžio, kuriame nutarta stoti į Vietos veiklos grupę ir deleguoti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti Vietos veiklos grupės veikloje, protokolo išrašą.

             Fizinis asmuo, norintis įstoti į Vietos veiklos grupę, privalo pateikti motyvuotą prašymą, kuriame nurodyti asmeniniai kontaktai, stojimo į Vietos veiklos grupę motyvas.

             Vietos veiklos grupės narys, norintis išstoti iš Vietos veiklos grupės, pateikia prašymą raštu Vietos veiklos grupės valdybai. Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė diena. Tokio nario išstojimą tvirtina Vietos veiklos grupės valdyba.

            Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu jo veikla prieštarauja Vietos veiklos grupės ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytiems tikslams, trukdo įgyvendinti Vietos veiklos grupės uždavinius ir (ar) vykdyti jos funkcijas, atskleidęs konfidencialią informaciją, kitaip grubiai pažeidęs įstatus arba kai jo elgesys prieštarauja bendru sutarimu numatytoms organizacijos vertybėms.

             Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas negrąžinami. Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų , narys ne vėliau kaip per dvi savaites atsiskaito su Vietos veiklos grupe už visas jam patikėtas materialines vertybes, jas grąžindamas natūra arba kompensuodamas atitinkama pinigų suma.

             Narystė Asociacijoje prasideda ir kandidatas laikomas Asociacijos nariu, kai dėl to yra priimtas atitinkamas Valdybos sprendimas ir sumokėtas stojamasis įnašas. Asociacijos narys, nemokantis Asociacijai mokesčio 2 (dvejus) metus iš eilės, pašalinamas iš Asociacijos narių. Pašalinimas iš Asociacijos narių neatleidžia nuo nesumokėto nario mokesčio įsiskolinimo padengimo Asociacijai.

prasymas-del-narystes-vvg

               Sąskaita nario mokesčiui pervesti:
               LT48 5014 4000 1400 0817
               Ignalinos kredito unija