2015-2023 m. VPS aktualūs dokumentai paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės

 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas

 

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės

 

Smulkaus ir vidutinio verslo statuso deklaravimas

 

Socialinio verslo koncepcija

 

Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

 

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

 

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

 

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės

 

Viešųjų pirkimų įstatymas /perkančiosioms organizacijoms/

 

Suteiktos paramos viešinimo taisyklės

 

LEADER MP forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu su integruota skaičiuokle)

 

Mokėjimo prašymų formos, pildymo instrukcijos

 

Metinė/galutinė projekto vykdymo ataskaita (rinktis: Pavyzdinė vietos projekto įgyvendinimo galutinės / metinės ataskaitos forma (taikoma kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG)

 

Pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinė

 

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika

 

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės