Misija, vizija, vertybės

VVG misija

            VVG – efektyviai veikianti, nuolat besimokanti organizacija, savo veiklą grindžianti lygiaverčio bendradarbiavimo su visomis kaimo plėtroje dalyvaujančiomis institucijomis ir kaimo bendruomenėmis.

          VVG misija yra dalykiškai organizuoti kaimo bendruomenių, vietos valdžios ir verslo atstovų partnerystę kaimo problemoms spręsti, ryžtingai atstovauti vietos gyventojų interesams ir padėti įgyvendinti jų kūrybiškus, novatoriškus sumanymus. Aktyvindama kaimo gyventojus, skatindama jų verslumą, norą darniai dirbti ir siekti pilnavertiškesnės gyvenimo kokybės, VVG siekia bendromis pastangomis didinti kaimo gyvybingumą, išsaugoti gyvenamosios aplinkos savitumą ir patrauklumą.

         VVG nusimatė savo veiklos tikslus:

  • – ieškoti naujų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir finansiniams ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai;
  • įtraukti vietos gyventojus į organizavimo ir sprendimų priėmimo procesą;
  • stiprinti vietos gyventojų ir bendruomenių, socialiai pažeidžiamų grupių žmonių pasitikėjimą savo jėgomis bei skatinti jų kūrybiškumą;
  • teikti pagalbą kaimo bendruomenėms bei kitoms visuomeninėms organizacijoms, rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus;
  • skatinti partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis;
  • organizuoti strategijos įgyvendinimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną;
  • profesionaliai vykdyti vietos veiklos grupei priskirtas funkcijas;
  • užtikrinti LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą;
  • plėtoti bendruomenės atstovų ir jų lyderių gebėjimus inicijuoti kaimo plėtros pokyčius;
  • skatinti jaunimo dalyvavimą kaimo raidos procesuose, remti kūrybines iniciatyvas ir motyvuoti jaunimą pasirinkti gyvenimą kaime.

VVG vertybės

VVG vertybės rodo jos įsipareigojimus visiems ir užtikrinta visų partnerių gerovę.      VVG vertybės:

–  bendrų tikslų siekimas;

–  tęstinumas;

–  abipusė pagarba;

–  profesionalumas;

–  atsakomybė;

–  atvirumas ir tarpusavio pasitikėjimas;

–  bendradarbiavimas;

–  lygiateisiškumas.

VVG vertybės užtikrino  organizacijos veiklos skaidrumą ir veiklos efektyvumą nuo pat jos įsikūrimo.