Korupcijos prevencija

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true ;
Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programahttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681 .
Asmeninius arba anoniminius pranešimus apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus prašome siųsti el. paštu <svencioniuvvg@gmail.com>

Aktualios nuorodos:
Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt/ ;
Transparency International Lietuvos skyrius https://www.transparency.lt/.

Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ administracijos darbuotojai ir VVG valdybos nariai pateikia PID (privačių interesų deklaracijos) deklaracijas PINREG, yra išklausę mokymus temomis: „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizika viešuosiuose pirkimuose. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“; „Korupcijos samprata“; „Interesų konfliktai“; „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.

VVG administracijos darbuotojai ir VVG valdybos nariai, kiekvienas asmeniškai gali pagilinti /atnaujinti žinias apie korupciją Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) mokymų platformoje: https://emokymai. stt.lt/. Šioje mokymų platformoje galima mokytis, atlikti testą ir gauti sertifikatą.