VAIKŲ UŽIMTUMO STOVYKLA „TAUTOSAKOS ARUODAI: NUO MITO IKI MOTYVO” (Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Sirvėtos kalvos“)

„VAIKŲ UŽIMTUMO STOVYKLA „TAUTOSAKOS ARUODAI: NUO MITO IKI MOTYVO“

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-V-10-10-2019

Projekto vykdytojas Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Sirvėtos kalvos“, Asociacija
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. liepos 14 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 8 400,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 7 980,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – didinti vaikų užimtumo galimybes vaikų atostogų metu organizuojant kultūros savitumo išsaugojimą ir bendruomeniškumo bei pilietiškumo ugdymą skatinančias temines stovyklas.

Projekto uždaviniai:

  1. Teikti informaciją apie vykdomą projektą Švenčionių rajono gyventojams.
  2. Įtraukti projekto dalyvius (vaikus), kurie neturi galimybių su suaugusiais praleisti atostogų, į NVO „Sirvėtos kalvos“ Šventos kaime organizuojamas veiklas.
  3. Bendradarbiaujant su aplinkinių kaimų bendruomenėmis, organizuoti kultūros savitumo išsaugojimą ir bendruomeniškumo bei pilietiškumo ugdymą skatinančias 3 stovyklas po 5 darbo dienas (be nakvynės) vaikų atostogų metu.
  4. Projekto vykdymo pabaigoje viešinti organizuotas veiklas, pasiektus rezultatus, dalyvių atsiliepimus ir tęstinumo galimybes.

Pasiektas rezultatas: suorganizuotos 3 stovyklos, kuriose iš viso dalyvavo 60 vaikų. Stovykloje buvo organizuojami: žygis pėsčiomis, literatūriniai skaitymai ir interpretavimai tautosakos ir mitologijos temomis, paskaitų ciklas „Mitologiniai motyvai kalendorinių švenčių papročiuose ir tradicijose“ (5 paskaitos per 5 dienas), baigiamoji stovyklautojų veikla – 30 minučių trukmės inscenizuotas pasirinktos formos vaidinimas, paremtas kraštiečio Š. Laužadžio sukurtais tekstais (sakmėmis/padavimais) apie reikšmingas Švenčionių krašto vietoves ir jų atsiradimą. Stovyklos buvo organizuojamos pavasario, vasaros ir rudens atostogų metu. Stovyklose dalyviai gavo naudingos informacijos apie nematerialųjį kultūros paveldą, jo puoselėjimą ir išsaugojimą, bendravo su bendraamžiais, dalyvavo kūrybinėje veikloje.