MŪSŲ ISTORIJA GYVAI (Švenčionių profesinio rengimo centras)

MŪSŲ ISTORIJA GYVAI

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6B-K-5-1-2018

Projekto vykdytojas Švenčionių profesinio rengimo centras
Projekto partneris Švenčionių rajono savivaldybės administracija
VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė / veiklos sritis „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4) / „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ (LEADER-SAVA-4.1)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. spalio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 8 400,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 6 720,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 80 proc.

Projekto tikslas – gilinant istorines žinias apie gimtąjį kraštą, saugojant ir puoselėjant Švenčionijos tradicijas bei savitumą, išleisti ir pristatyti visuomenei knygą „Mūsų istorija gyvai“.

Projekto uždaviniai:

  1. užrašyti ir susisteminti medžiagą apie istorinius įvykius Švenčionių krašte,
  2. parengti ir išleisti kraštotyrinę knygą „Mūsų istorija gyvai“,
  3. organizuoti kraštotyrinės knygos „Mūsų istorija gyvai“ pristatymą visuomenei.

Pasiektas rezultatas: išleista knyga „Mūsų istorija gyvai“ 700 vienetų (120 vnt. padovanota renginio dalyviams, likusios knygos – dalyviams dalyvavusiems projekto vykdyme bei Švenčionių krašto bibliotekoms ir mokykloms). Projekto įgyvendinimo pabaigoje suorganizuotas renginys – projekto veiklų pristatymas.