„VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

Projektas „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITĮ „PARENGIAMOJI PARAMA“


VIETOS PROJEKTAMS IŠ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS BIUDŽETO SKIRTA:1 175 072 Eur.


VVG teritorijos poreikiai: 

1 poreikis. Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas įtraukiant jaunus žmones ir bendruomenines organizacijas;

2 poreikis. Rekreacinių erdvių, turizmo objektų gausinimas ir įvairinimas;

3 poreikis. Išsaugojimas ir išplėtojimas etnografinių, gatvinių kaimų, kultūros paveldo, tradicijų, papročių, savito gyvenimo būdo, turtingo kraštovaizdžio;

4 poreikis. Inovacijų kūrimas ir diegimas turizmo ir aplinkosaugos veiklose skatinant verslumą, ugdant bendruomeniškumą ir sumanumą.


Prioritetinės priemonės vietovės poreikiams tenkinti:

1 priemonė. Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas.

Tikslas – tvariai naudojant vietos išteklius įvairinti paslaugas vietos gyventojams ir turistams. 270 000,00 Eur. (3 projektai po 90 000,00 EUR; intensyvumas 65%).

2 priemonė. Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo. Tikslas – skatinti rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymąsi, siekti kaimo vietovių gyvybingumo, sudaryti palankesnes sąlygas  turizmo ir kitų vietos paslaugų ir produktų pasiūlai didinti, derinant vietos išteklius, apjungiant vietos gyventojus, kaimo verslus, ūkininkus ir kitus dalyvius, pasitelkiant skaitmeninius ir kitus pažangius sprendimus. 480 000,00 Eur. (4 projektai po 120 000,00 Eur.; intensyvumas 40%).

3 priemonė. Etninės kultūros ir gamtos paveldo pristatymas turizmo rinkoje.

Tikslas – pristatyt ir populiarinti etninės kultūros ir gamtos paveldą turizmo rinkoje. 155 072,00 Eur. (8 projektai po 19 384 Eur.; intensyvumas 90%).

4 priemonė. Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas.

Tikslas – skatinti vietos išteklių darnų valdymą ir ugdyti bendruomenės sumanumą. 270 000,00 Eur. (3 projektai po 90 000 Eur.; intensyvumas 95%).


 

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos bendruomenių inicijuota 2023–2027 m. vietos plėtros strategija


Planuojami strategijos rengimo etapai:

 • Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas:
  • Seminarai-diskusijos Švenčionių rajono seniūnijose.
  • Susitikimai su Švenčionių rajono jaunimo atstovais.
  • Susitikimai su Švenčionių rajono verslo atstovais.
  • Anketos parengimas, anketavimas ir rezultatų analizė.
  • Strategijos rengimo darbo grupės posėdžiai
 • Konsultacijos (kompetentingo LEADER strateginių dokumentų rengimo eksperto rengiamos ir parengtos VPS peržiūra ir pastabų teikimas), susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti;
 • Projekto administravimas;
 • Projekto viešinimas:
  • Seminarai-diskusijos Švenčionių rajono seniūnijose.
  • viešos konsultacijos su vietos gyventojais ir organizacijomis pasiūlymams ir pastaboms pateikti, skiriant ne trumpesnį kaip 20 d. d. terminą;
  • parengti ir patalpinti straipsniai tinklalapyje www.partneryste.org;
  • projekto rezultatų pristatymas visuomenei parengiant ir patalpinant publikaciją www.partneryste.org;
  • parengtos 2023-2027 m strategijos versija bus pristatoma kaimo bendruomenėse, seniūnijose, savivaldybėje.

Projekto „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001 veiklų kalendorius:

Pridedami dokumentai: 

Pasiūlymai:

Susipažinti su Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektu ir/ar gauti papildomos informacijos taip pat galima: