Paramą reglamentuoja

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1410344904664&uri=CELEX%3A32013R1305)

LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-11-08).

LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2017-07-01) 

LR Žemės ūkio ministro 2016-07-29 įsakymas Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-05-25)

LR Žemės ūkio ministro 2017-09-01 įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2018-05-25)

 LR žemės ūkio ministro 2017-11-10 įsakymas Nr. 3D-719 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2018-06-27)

LR žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo (aktuali redakcija 2018-07-04)

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės (aktuali redakcija 2017-12-02)

LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2019-08-02)

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas (redakcija nuo 2018-12-12)

2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas (redakcija iki 2018-12-12)

2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas (redakcija iki 2017-09-01).

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (aktuali redakcija 2018-11-08).