Paramą reglamentuoja

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1410344904664&uri=CELEX:32013R1305)

LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-04-04).

LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-05).

LR Žemės ūkio ministro 2016-07-29 įsakymas Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-05-27).

LR Žemės ūkio ministro 2017-09-01 įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2017-12-15)

 LR žemės ūkio ministro 2017-11-10 įsakymas Nr. 3D-719 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-01-17)

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones gairės (aktuali redakcija 2017-12-02)

LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2018-04-20)