Stabdomas Kvietimo Nr. 7 paraiškų vertinimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 7 vietos projektų paraiškų pagal VPS I Prioriteto „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą” priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” (LEADER- 19.2-6) pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ryšium su priemonės specialiųjų tinkamumo sąlygų pareiškėjams trūkumų pašalinimu iki kol bus atlikti Vietos plėtros strategijos pakeitimai ir pašalinti FSA trūkumai.