Baigėsi kvietimo Nr.4 paraiškų teikimas

Balandžio 5 d.  baigėsi paraiškų priemimas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas „ LEADER-19.2.-6.4“. Užregistruotos 2 paraiškos – UAB „Alviva“ ir UAB „Nord master“. Bendra prašoma paramos suma – 93 680,50 Eur.

Paraiškos trumpoms maisto grandinėms kurti

Paraiškų sulaukta mažiau 

Baigtos rinkti paraiškos trumpoms tiekimo grandinėms kurti
Kovo 30 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Pareiškėjai paprašė paramos mažiau nei skirta sulaukta mažiau, nei tikėtasi, tad konkurencijos dėl paramos nebus.
 Pasinaudoti parama mažų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui kurti ir vystyti panoro ir dokumentus pateikė 5 pareiškėjai. Bendra jų paprašyta paramos suma yra 283 024 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 833 000 Eur.
Kaimo vietovėje žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančių asmenų grupės – ūkininkai, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu arba tarpininkai, šia Europos Sąjungos parama galės pasinaudoti dalyvaudami trumpoje maisto tiekimo grandinėje, apimančioje visą maisto realizavimo procesą – nuo gamintojo iki galutinio vartotojo. Tai turėtų būti reali pagalba smulkiems žemės ūkio, maisto produktų gamintojams ir perdirbėjams, siekiantiems, kad jų produkcija pasiektų klientus, o jie patys greitai ir užtikrintai integruotųsi į maisto tiekimo grandinę vietos lygmeniu.
 Primename, jog didžiausia galima paramos suma projektui – 90 000 Eur, o tais atvejais, kai be tarpininko projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų, užsiimančių žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, neįskaitant tarpininko, projekto suma didinama iki 120 000 Eur. Galimas paramos intensyvumas – 100 proc. projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo bei verslo plano parengimo išlaidoms ir 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.
 Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
/Informacija iš www.nma.lt/

Projektas „Milijonas ąžuolų Lietuvai“

Projekto Misija: Sodinti ąžuolus, apsijungiant su savo esme, su gamta ir Kūrėju, atkuriant savo ryšį su protėviais ir stiprinant šaknis su Lietuva.

Pagrindinis projekto tikslas: Sąmoningai, t.y. suvokiant projekto misiją ir dalyvaujant fiziškai, pasodinti milijoną ąžuolų Lietuvoje daigintų iš lietuviškų gilių.

Vietos veiklos grupių tinklo susirinkimas

Balandžio 5 dieną Raudondvaryje, Kauno r., įvyko Vietos veiklos grupių tinklo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, iš VVG „Švenčionių partnerystė“ jame dalyvavo VVG pirmininkė Birutė Borovikienė ir VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė. Patvirtinta VVG tinklo parėjusių metų veiklos ataskaita ir  finansinė atskaitomybė. Aptarti svarbūs strateginiai VVGT veiklos koordinavimo principai, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumai, pažangos vertinimas ir ateities perspektyvos.   Išrinktas VVG tinklo pirmininkas – Povilas Saulevičius, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas. Išrinkta nauja valdyba – po vieną atstovą iš kiekvienos apskrities, nuo Vilniaus apskrities – Lina Bernatavičienė, Elektrėnų vietos veiklos grupės pirmininkė.

   

 

   

Ką pasėsi … 2018

Kovo 22–24 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2018“. Parodoje dalyvaus virš 300 įmonių ir organizacijų, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų; sulauksime 24 kompanijų iš užsienio – atvyksta dalyviai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos. 15 procentų dalyvių parodoje dalyvaus pirmą kartą. 

Tradiciškai gausiausia parodoje bus žemės ūkio technikos ekspozicija – ji užims 42 tūkst. kv. m. plotą. Paviljonuose įsikurs 115 įmonių pristatančių trąšas, augalų priežiūros priemones, techniką, technologijas, fermų įrangą, konsultavimo ir kitas paslaugas. Sodinukų augintojams ir amatininkams, pristatantiems smulkųjį verslą, skiriamas ASU skveras.

Parama verslo plėtros projektams – iš rajono savivaldybės verslo plėtros fondo

Nuo 2018 m. kovo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo. Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų pakeitimo“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti skiriama smulkiojo verslo subjektams bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą, asmenims, pradedantiems savo verslą, kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms. Parama teikiama verslo subjektams, kurie yra įregistruoti ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti priimamos iki 2018 m. balandžio 30 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriuje, 125 kab. Telefonas pasiteirauti – 8 387 66377.

Kultūrinei veiklai plėtoti ir materialinei bazei stiprinti

2018 m. kovo 6 d.  paskelbtas 2018 m. kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo atrankos konkursas.

Paraiškas gali teikti Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos, meno mokyklos, savivaldybėje registruotos meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Finansavimas skiriamas projektams, kurie skatina:
kultūros ir meno atsinaujinimą;
kultūros meno mėgėjų kolektyvų materialinės bazės stiprinimą;
rajono gyventojų meninę saviraišką, tenkina jų kultūrinius ir pilietinius poreikius;
bei yra tęstiniai ir turi išliekamąją vertę.

Savivaldybės administracijai projektų paraiškos pateikiamos iki 2018 m. balandžio 6 d. (įskaitytinai).

Pasirašyta dar viena paramos sutartis

2018 m. kovo 2 d. pasirašyta jau 3-ioji paramos sutartis:  Mažajai bendrijai „Ariada“ (direktorė Kazė Razmytė) pagal VPS 1 prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.2 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. sausio 5 d. nutarimu skiriama parama iki 46 636,40 Eur, t. y. 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto „Grožio salono „Ariada“ įkūrimas“  išlaidų kompensuoti.

VVG valdybos posėdis

2018-02-20 Švenčionių vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ patalpose įvyko valdybos posėdis.  Apsvarstyta  veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitomybė už 2017 m., nutarta teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.  Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo data kol kas nenumatyta, sutarta – balandžio pradžioje.  Į VVG „Švenčionių partnerystė“ narius priimta Pabradės bendruomenė „Spindulys“ (pirmininkė Liudvika Ivanauskienė).  Patvirtinta Kvietimo Nr.4 dokumentų paketas, kvietimas teikti vietos projektus skelbiamas nuo 2018 m. kovo 5 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 5 d. 15 val.

Kvietimas Nr.3 : užregistruotos 4 vietos projektų paraiškos

2018 m. vasario 19 d. baigėsi 3-ias kvietimas teikti paraiškas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ abiem veiklos sritims – verslui pradėi ir verslui plėtoti. Užregistruotos 4 paraiškos, po 2 kiekvienai sričiai. Prašoma paramos suma – 138 253,89 Eur.