Naujienos

Mokymai pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Gruodžio 14 d. Stoties g. 4, Švenčionyse nuo 13 val. pareiškėjams ir projektų vykdytojams bus organizuojami praktiniai mokymai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu.

Kviečiamas VVG valdybos posėdis

Gruodžio 7 dieną 13 val.  adresu Stoties g.4 Švenčionys kviečiamas VVG valdybos posėdis.  Dienotvarkėje:

 1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ keitimo.
 2. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo.

Stabdomas Kvietimo Nr. 7 paraiškų vertinimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 7 vietos projektų paraiškų pagal VPS I Prioriteto „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą” priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” (LEADER- 19.2-6) pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ryšium su priemonės specialiųjų tinkamumo sąlygų pareiškėjams trūkumų pašalinimu iki kol bus atlikti Vietos plėtros strategijos pakeitimai ir pašalinti FSA trūkumai.

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Lapkričio 23 d. baigėsi Kvietimas Nr. 7 paraiškoms teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4. Iš viso gautos ir užregistruotos 5 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas 

Dėl Kvietimo Nr.6

2018 m. lapkričio 19 d. baigėsi Kvietimas Nr. 6 teikti vietos projektų paraiškas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2. Vietos projektų paraiškų negauta.

Praktiniai mokymai

     Šių metų lapkričio 9 d. ir lapkričio 16 d. nuo 9 val. iki 12 val. pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu.

     Mokymai vyks adresu: Stoties g. 4, Švenčionys.

Naujam verslui pradėti

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)  

Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles verslui kaime pradėti, kai prašoma paramos suma iki 16 tūkst. Eur. Šios paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) bus renkamos nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. Parama verslui, kai paramos gavėjui išmokama vienkartinė iki 16 000 Eur (įskaitytinai) išmoka, skirta verslo planui įgyvendinti, bus teikiama pirmą kartą. Parama bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur.  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1,6 mln. Eur iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

 Remiama veikla
 Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Tačiau jei galutinis produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, bet pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tuomet tokia veikla bus remiama. Žinotina, jog paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos. Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo laikotarpiais, viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Galimi paramos gavėjai
 Pagal priemonę parama bus skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdžiusiems ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne, bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims. Pastarieji turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Minėti pareiškėjai turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški.
 Paramos suma
 Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti – iki 16 tūkst. Eur, kuri bus išmokėta 100 proc. dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos lėšų bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Išmoka bus mokama, jei verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ta dalis bus susigrąžinama.
 Įsipareigojimai
Svarbiausias reikalavimas įgyvendinant projektą pagal priemonę – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 Kiti svarbūs reikalavimai įgyvendinant projektą: pradėti įgyvendinti verslo planą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. įsigyti numatytas investicijas, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.  Svarbu pažymėti, jog įsigyjamų investicijų kainai pagrįsti nebus reikalaujama komercinių pasiūlymų, taip pat naujosiose priemonės taisyklėse nėra reikalavimo drausti už paramos lėšas įsigyto turto. Pradedantiesiems verslininkams taip pat pravartu žinoti, jog nebus reikalaujama pagrįsti projekto įgyvendinimui skirtų finansavimo šaltinių.
 Paraiškų teikimas NMA
 Paraiškos bus priimamos tiek NMA teritoriniuose padaliniuose, tiek naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Su naujai patvirtintomis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 Projektams taikomi atrankos kriterijai
 Pareiškėjų projektai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiami balai. Privalomas mažiausias balų skaičius – 45. Projektą įvertinus mažiau negu 45 balais, paraiška bus atmetama.
 Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiama 15 balų.
 2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal Savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniams) – 15 balų.
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 1. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.

 

 

„Prisijungusi Lietuva“

Gautas kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje #PrisijungusiLietuva, kurios metu bus pristatytas naujas, visiems Lietuvos gyventojams skirtas projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), taip pat pirmoji šio projekto akcija „Senjorų dienos internete“.

Kokie lietuvių skaitmeninių gebėjimų ypatumai, kaip ir kokiomis e. paslaugomis mes naudojamės labiausiai, o kokių vengiame, kaip atrodome Europos Sąjungos šalių kontekste ir kokia ateitis mūsų laukia – tai tik dalis temų, kurias aptars Lietuvos ir užsienio šalių pranešėjai.

Laukiame Jūsų spalio 26 d. 10 val. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“, adresu M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius.  Prašome registruotishttp://bit.ly/2y8QphB

Daugiau informacijos: tel. +370 698 24554, e. p. arvydas.ruseckis@prisijungusi.lt

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda

www.prisijungusi.lt

Naujiena Vidutinės kaime

Spalio 9 dieną smagiai nusiteikę Vidutinės kaimo gyventojai rinkosi į aikštelę prie buvusio vaikų darželio pastato. Čia vos prieš dieną buvo atgabenti ir įtvirtinti įvairiaspalviai  įrengimai – aikštelės vaikų žaidimams  ir sporto treniruokliai. Reikėjo matyti, su kokiu pasitenkinimu žmonės apžiūrinėjo šį turtą, dauguma tuoj pat ėmėsi išbandyti savo jėgas, ragino ir kitus prisijungti. Kaip reta kada visi tik gerai įvertino šią naujovę, linksmai komentavo ir čia pat siūlė, ką dar reikėtų nuveikti, kad tokia jauki ir visiems sava erdvė taptų dar patrauklesnė, – smėlio reikės atvežti vaikučiams, taką pasivaikščiojimams… Bet tai jau kasdienybė, bendruomenė tokius darbus nuveikia neraginama.

Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams

2018-10-10. Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.

Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.

Patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas.