Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2020 m.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas kaimo bendruomenių veiklai.

Paraiškos priimamos nuo 2020-01-13 iki 2020-02-28 !

Paramos gali kreiptis:
 • kaimo bendruomenė, atitinkanti taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), atitinkanti taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus.
Remiamos veiklos sritys:
 • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);
 • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas), ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);
 • bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis).
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500  Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas.
Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):
 • iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata);
 • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.
Paramos paraiška NMA gali būti pateikta vienu iš būdų:
spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti NMA el. p. dokumentai@nma.lt
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt