Naujienos

VVG valdybos posėdis

2018-02-20 Švenčionių vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ patalpose įvyko valdybos posėdis.  Apsvarstyta  veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitomybė už 2017 m., nutarta teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.  Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo data kol kas nenumatyta, sutarta – balandžio pradžioje.  Į VVG „Švenčionių partnerystė“ narius priimta Pabradės bendruomenė „Spindulys“ (pirmininkė Liudvika Ivanauskienė).  Patvirtinta Kvietimo Nr.4 dokumentų paketas, kvietimas teikti vietos projektus skelbiamas nuo 2018 m. kovo 5 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 5 d. 15 val.

Kvietimas Nr.3 : užregistruotos 4 vietos projektų paraiškos

2018 m. vasario 19 d. baigėsi 3-ias kvietimas teikti paraiškas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ abiem veiklos sritims – verslui pradėi ir verslui plėtoti. Užregistruotos 4 paraiškos, po 2 kiekvienai sričiai. Prašoma paramos suma – 138 253,89 Eur.

Kviečiamas VVG valdybos posėdis

2018 m. vasario 20 d., antradienį, VVG patalpose adresu Stoties g.4 Švenčionys kviečiamas valdybos posėdis. Pradžia 10:00.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. veiklos ataskaitos.
  2. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. finansinės atskaitomybės.
  3. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.
  4. Dėl priėmimo į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narius.
  5. Dėl Kvietimo Nr. 4 vietos projektams teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4 dokumentų tvirtinimo.

 

Pasirašyta jau antra paramos sutartis

2018 m. vasario 8 dieną pasirašyta jau atroji Vietos projekto vykdymo sutartis (Nr.ŠVEN-LEADER-6A-D-1-7)  pagal „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją“. UAB „Belersa“ skiriama iki 33017,32 Eur parama vietos projektui „Kavos paslaugų plėtra Švenčionių rajone“

 

Parama asbestinių stogų keitimui

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. prasidėjo paramos paraiškų surinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Paramos paraiškas galima pateikti  iki kovo 12 d.

Jelena Dokudovič

Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros departamento  Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiasioji specialistė

618 kab., Gedimino pr. 19, Vilnius Tel (8 5) 2398 458 El. p. Jelena.Dokudovic@zum.lt

Informacija_asbestinių stogų keitimo programa_2018

Pasirašyta pirmoji vietos projekto vykdymo sutartis

2018 m. vasario 1 dieną pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis Nr.ŠVEN-LEADER-6A-D-1-2  – pirmoji sutartis pagal „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją“.

UAB „Sevika“ skiriama iki 49812,00 Eur parama vietos projektui „UAB „Sevika“ veiklos plėtra“

Pataisytos Taisyklės paramai gauti

Žemės ūkio ministro įsakymu patikslintos 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės  – atkreipkite dėmesį rengdami dokumentus!

KB_pakeistos taisykles

Kviečiame į informacinius renginius

Tik trys savaitės lieka iki 3-iojo kvietimo teikti paraiškas verslo projektams ! Pradėtas 2017 m. gruodžio 18 d. 8 val., baigsis  2018 m. vasario 19 d. 15 val. 

Laukiame paraiškų projektams  pagal veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“  ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 750 110,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 Vietos veiklos grupės  darbuotojos   kasdien darbo dienomis konsultuoja  būstinėje adresu Stoties g. 4, Švenčionys. 

Sausio 25 d., ketvirtadienį Švenčionėlių kultūros centre, sausio 26 d., penktadienį Švenčionių seniūnijoje vyks informaciniai renginiai šio kvietimo klausimais – kviečiame atvykti! Pradžia 13:00.

 

Parama kaimo bendruomenėms

Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
renginių organizavimas.

Pareiškėjai paramos paraišką gali teikti tik pagal vieną iš pirmiau įvardytų veiklos sričių. Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kt. aktuali informacija skelbiama 2018 metų taisyklėse.

SADM kviečia teikti paraiškas jaunimo mainams su Lenkija ir Ukraina

Žemiau – SADM informacija:

Šiuo metu vyksta Jaunimo reikalų departamento prie SADM paskelbti 2 konkursai jaunimo mainams su Lenkija ir Ukraina, pagal Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos kvietimą ir Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo kvietimą.

Kviečiame teikti paraiškas, su paraiškos reikalavimais ir dokumentais galite susipažinti Jaunimo reikalų departamento puslapyje: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas