Ką pasėsi … 2018

Kovo 22–24 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2018“. Parodoje dalyvaus virš 300 įmonių ir organizacijų, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų; sulauksime 24 kompanijų iš užsienio – atvyksta dalyviai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos. 15 procentų dalyvių parodoje dalyvaus pirmą kartą. 

Tradiciškai gausiausia parodoje bus žemės ūkio technikos ekspozicija – ji užims 42 tūkst. kv. m. plotą. Paviljonuose įsikurs 115 įmonių pristatančių trąšas, augalų priežiūros priemones, techniką, technologijas, fermų įrangą, konsultavimo ir kitas paslaugas. Sodinukų augintojams ir amatininkams, pristatantiems smulkųjį verslą, skiriamas ASU skveras.

Parama verslo plėtros projektams – iš rajono savivaldybės verslo plėtros fondo

Nuo 2018 m. kovo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti iš Švenčionių rajono verslo plėtros fondo. Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų pakeitimo“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti skiriama smulkiojo verslo subjektams bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą, asmenims, pradedantiems savo verslą, kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms. Parama teikiama verslo subjektams, kurie yra įregistruoti ir savo veiklą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti priimamos iki 2018 m. balandžio 30 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriuje, 125 kab. Telefonas pasiteirauti – 8 387 66377.

Kultūrinei veiklai plėtoti ir materialinei bazei stiprinti

2018 m. kovo 6 d.  paskelbtas 2018 m. kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo atrankos konkursas.

Paraiškas gali teikti Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos, meno mokyklos, savivaldybėje registruotos meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Finansavimas skiriamas projektams, kurie skatina:
kultūros ir meno atsinaujinimą;
kultūros meno mėgėjų kolektyvų materialinės bazės stiprinimą;
rajono gyventojų meninę saviraišką, tenkina jų kultūrinius ir pilietinius poreikius;
bei yra tęstiniai ir turi išliekamąją vertę.

Savivaldybės administracijai projektų paraiškos pateikiamos iki 2018 m. balandžio 6 d. (įskaitytinai).

Pasirašyta dar viena paramos sutartis

2018 m. kovo 2 d. pasirašyta jau 3-ioji paramos sutartis:  Mažajai bendrijai „Ariada“ (direktorė Kazė Razmytė) pagal VPS 1 prioriteto priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.2 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018 m. sausio 5 d. nutarimu skiriama parama iki 46 636,40 Eur, t. y. 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto „Grožio salono „Ariada“ įkūrimas“  išlaidų kompensuoti.

VVG valdybos posėdis

2018-02-20 Švenčionių vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ patalpose įvyko valdybos posėdis.  Apsvarstyta  veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitomybė už 2017 m., nutarta teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.  Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo data kol kas nenumatyta, sutarta – balandžio pradžioje.  Į VVG „Švenčionių partnerystė“ narius priimta Pabradės bendruomenė „Spindulys“ (pirmininkė Liudvika Ivanauskienė).  Patvirtinta Kvietimo Nr.4 dokumentų paketas, kvietimas teikti vietos projektus skelbiamas nuo 2018 m. kovo 5 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 5 d. 15 val.

Kvietimas Nr.3 : užregistruotos 4 vietos projektų paraiškos

2018 m. vasario 19 d. baigėsi 3-ias kvietimas teikti paraiškas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ abiem veiklos sritims – verslui pradėi ir verslui plėtoti. Užregistruotos 4 paraiškos, po 2 kiekvienai sričiai. Prašoma paramos suma – 138 253,89 Eur.

Kviečiamas VVG valdybos posėdis

2018 m. vasario 20 d., antradienį, VVG patalpose adresu Stoties g.4 Švenčionys kviečiamas valdybos posėdis. Pradžia 10:00.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. veiklos ataskaitos.
  2. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ 2017 m. finansinės atskaitomybės.
  3. Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ „Švenčionių partnerystė“ visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo.
  4. Dėl priėmimo į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narius.
  5. Dėl Kvietimo Nr. 4 vietos projektams teikti pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2.-6.4 dokumentų tvirtinimo.

 

Pasirašyta jau antra paramos sutartis

2018 m. vasario 8 dieną pasirašyta jau atroji Vietos projekto vykdymo sutartis (Nr.ŠVEN-LEADER-6A-D-1-7)  pagal „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją“. UAB „Belersa“ skiriama iki 33017,32 Eur parama vietos projektui „Kavos paslaugų plėtra Švenčionių rajone“

 

Parama asbestinių stogų keitimui

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. prasidėjo paramos paraiškų surinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Paramos paraiškas galima pateikti  iki kovo 12 d.

Jelena Dokudovič

Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros departamento  Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiasioji specialistė

618 kab., Gedimino pr. 19, Vilnius Tel (8 5) 2398 458 El. p. Jelena.Dokudovic@zum.lt

Informacija_asbestinių stogų keitimo programa_2018

Pasirašyta pirmoji vietos projekto vykdymo sutartis

2018 m. vasario 1 dieną pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis Nr.ŠVEN-LEADER-6A-D-1-2  – pirmoji sutartis pagal „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategiją“.

UAB „Sevika“ skiriama iki 49812,00 Eur parama vietos projektui „UAB „Sevika“ veiklos plėtra“