Praktiniai mokymai

     Šių metų lapkričio 9 d. ir lapkričio 16 d. nuo 9 val. iki 12 val. pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu.

     Mokymai vyks adresu: Stoties g. 4, Švenčionys.

Naujam verslui pradėti

Nuo lapkričio 19 d. – paraiškos naujam verslui pradėti (kompensuojant išlaidas iki 16 tūkst.)  

Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles verslui kaime pradėti, kai prašoma paramos suma iki 16 tūkst. Eur. Šios paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) bus renkamos nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. Parama verslui, kai paramos gavėjui išmokama vienkartinė iki 16 000 Eur (įskaitytinai) išmoka, skirta verslo planui įgyvendinti, bus teikiama pirmą kartą. Parama bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur.  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1,6 mln. Eur iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.

 Remiama veikla
 Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad bus remiama ne žemės ūkio veikla. Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Tačiau jei galutinis produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, bet pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tuomet tokia veikla bus remiama. Žinotina, jog paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos. Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo laikotarpiais, viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Galimi paramos gavėjai
 Pagal priemonę parama bus skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 19 d. iki 2018 m. gegužės 19 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdžiusiems ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne, bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims. Pastarieji turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Minėti pareiškėjai turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški.
 Paramos suma
 Didžiausia išmokos suma verslo planui įgyvendinti – iki 16 tūkst. Eur, kuri bus išmokėta 100 proc. dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos lėšų bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Išmoka bus mokama, jei verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ta dalis bus susigrąžinama.
 Įsipareigojimai
Svarbiausias reikalavimas įgyvendinant projektą pagal priemonę – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 Kiti svarbūs reikalavimai įgyvendinant projektą: pradėti įgyvendinti verslo planą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. įsigyti numatytas investicijas, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.  Svarbu pažymėti, jog įsigyjamų investicijų kainai pagrįsti nebus reikalaujama komercinių pasiūlymų, taip pat naujosiose priemonės taisyklėse nėra reikalavimo drausti už paramos lėšas įsigyto turto. Pradedantiesiems verslininkams taip pat pravartu žinoti, jog nebus reikalaujama pagrįsti projekto įgyvendinimui skirtų finansavimo šaltinių.
 Paraiškų teikimas NMA
 Paraiškos bus priimamos tiek NMA teritoriniuose padaliniuose, tiek naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Su naujai patvirtintomis priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 Projektams taikomi atrankos kriterijai
 Pareiškėjų projektai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiami balai. Privalomas mažiausias balų skaičius – 45. Projektą įvertinus mažiau negu 45 balais, paraiška bus atmetama.
 Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiama 15 balų.
 2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal Savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniams) – 15 balų.
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 1. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris – 5 balai.

 

 

„Prisijungusi Lietuva“

Gautas kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje #PrisijungusiLietuva, kurios metu bus pristatytas naujas, visiems Lietuvos gyventojams skirtas projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), taip pat pirmoji šio projekto akcija „Senjorų dienos internete“.

Kokie lietuvių skaitmeninių gebėjimų ypatumai, kaip ir kokiomis e. paslaugomis mes naudojamės labiausiai, o kokių vengiame, kaip atrodome Europos Sąjungos šalių kontekste ir kokia ateitis mūsų laukia – tai tik dalis temų, kurias aptars Lietuvos ir užsienio šalių pranešėjai.

Laukiame Jūsų spalio 26 d. 10 val. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“, adresu M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius.  Prašome registruotishttp://bit.ly/2y8QphB

Daugiau informacijos: tel. +370 698 24554, e. p. arvydas.ruseckis@prisijungusi.lt

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda

www.prisijungusi.lt

Naujiena Vidutinės kaime

Spalio 9 dieną smagiai nusiteikę Vidutinės kaimo gyventojai rinkosi į aikštelę prie buvusio vaikų darželio pastato. Čia vos prieš dieną buvo atgabenti ir įtvirtinti įvairiaspalviai  įrengimai – aikštelės vaikų žaidimams  ir sporto treniruokliai. Reikėjo matyti, su kokiu pasitenkinimu žmonės apžiūrinėjo šį turtą, dauguma tuoj pat ėmėsi išbandyti savo jėgas, ragino ir kitus prisijungti. Kaip reta kada visi tik gerai įvertino šią naujovę, linksmai komentavo ir čia pat siūlė, ką dar reikėtų nuveikti, kad tokia jauki ir visiems sava erdvė taptų dar patrauklesnė, – smėlio reikės atvežti vaikučiams, taką pasivaikščiojimams… Bet tai jau kasdienybė, bendruomenė tokius darbus nuveikia neraginama.

Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės verslo startuoliams

2018-10-10. Jau lapkritį visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės teikti paraiškas, o šios savaitės pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.

Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.

Patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas.

Skatinama smulkių ūkių bendradarbiavimas

Dviem projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimo“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti paramą.

Viename projekte numatytas 5 žemės ūkio produkcijos gamintojų, auginančių daržoves, vaisius, bendradarbiavimas su įmone, užsiimančia didmenine ir mažmenine prekyba, internetine prekyba. Tai leis padidinti ūkių produkcijos pardavimus, skatinti ūkių gyvybingumą, konkurencingumą, inovacines ūkių technologijas ir trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą i rinkodarą ir rizikos valdymą žemės ūkyje. Tokiu būdu ūkiai turės galimybę išauginti ir pagaminti daugiau sertifikuotos ekologiškos ir nacionalinės kokybės produkcijos, ji bus parduodama didesniam vartotojų ratui.

Kitame projekte du subjektai, atitinkantys smulkaus ūkio statusą, užsiims bendra žemės ūkio produkcijos perdirbimo, apdorojimo ir rinkodaros veikla. Taip bus siekiama didinti pareiškėjo ir partnerio ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą rinkoje,  diegiant naujas, saugias ir pažangias žemės ūkio produkcijos apdorojimo ir rinkodaros technologijas. Bus stiprinami ūkio subjektų ryšiai ir bendradarbiavimas.

Abiejuose projektuose numatytos investicijos į gamybinės bazės stiprinimą, tai leis vienu atveju sukurti efektyvią trumpo tiekimo grandinę, o kitu – dėl bendradarbiavimo didinti smulkių ūkių konkurencingumą.

LR Žemės ūkio ministerijos pranešimas

 

Skiriama parama verslo projektui

2018 m. spalio 5 d. Nacionalinés mokéjimo agentüros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BRI -305  patvirtinta paramos skyrimas projektui „UAB „ALVIVA“ verslo plétra“ Nr. SVEN-LEADER-6A-D-4-1/42VS-PV-18-1-04391 (paraiška pateikta 2018 m. balandžio 5 d. pagal vietos veiklos grupés „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ) iki 47 400,00 Eur (keturiasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų eurų ir 00 ct) dydžio parama (50 proc. paramos intensyvumas).

Močiučių varžytuvės Reškutėnuose

Spalio 13 dieną, šeštadienį, Reškutėnų bendruomenės centre vyks jubiliejinis renginys – Močiučių varžytuvės. Pradžia 12 val.

Močiučių varžytuvės_Kvietimas

Į pagalbą rajono kaimo bendruomenėms

Labai laukta džiugi žinia! Nuo spalio 2 d. rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriuje pradėjo darbą vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, kitaip vadinama bendruomenių koordinatorė. Kaip skelbiama nuostatuose, šias pareigas einantis darbuotojas telks ir aktyvins bendruomenes, kad jos pačios galėtų priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę dėl svarbiausių gyvenimo klausimų; skatins efektyvią ir naudingą bendruomeninę veiklą; konsultuos rajono bendruomenes rengiant ir vykdant projektus, pildant paraiškas, administruojant projektus, rengiant įgyvendintų projektų ataskaitas, mokėjimo prašymus; skatins Švenčionių rajone veikiančių bendruomenių partnerystės tinklaveiką, inicijuos bendrus projektus; informuos ir kvies Švenčionių rajono bendruomenių atstovus dalyvauti įvairiose darbo grupėse sprendžiant aktualias problemas; informuos apie projektų, programų, įvairių Lietuvos, ES bei kitų šalies fondų finansavimo galimybes bendruomenėms; teiks bendruomenėms informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.  Ramunė  turi pakankamai patirties sėkmingai kurti projektus, labai kūrybinga, atvira ir geranoriška,  tad palinkėkime jai sėkmės naujame darbe !

Ramunės Jakubėnienės kontaktai: tel. 8(387) 66 367, el.paštas: ramune.jakuneniene@svencionys.lt  kab.305 Vilniaus g.19 Švenčionys.

URM kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas 2019 metams

Spalio 1 d. paskelbtas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Iš viso Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams įgyvendinti 2019 metais bus skiriama 745 000 eurų.

Šių metų naujovė – paraiškas bus galima pildyti ir teikti tik elektronine forma internete. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Atsižvelgdami į konkurso dalyvių prašymus ir siekdami visiems konkurso dalyviams sudaryti vienodas sąlygas, Užsienio reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra spalio 9 d. rengia mokymus paraiškų teikėjams. Registruotis į mokymus galima CPVA puslapyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečia visus aktyviai dalyvauti ir teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lthttp://www.orangeprojects.lt

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 19 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.